تبلیغات
لینکانه - تعبیر خواب هر روز ماه
تعبیر خواب هر روز ماه

 

منقول است از حضرت امام جعفرصادق (ع) كه :

خواب دیدن اول ماه ، باطل است

دوم و سوم ، برعكس بود

چهارم و پنجم ، به تأخیر افتد

ششم و هفتم و هشتم و نهم ، آنچه را بیند، راست بود

دهم و یازدهم و دوازدهم ، به تأخیر افتد

سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم ، نه خیر باشد و نه شر ، باطل است

شانزدهم و هفدهم ، به تأخیر افتد

هجدهم و نوزدهم ، درست باشد

بیستم و بیست و یكم ، دروغ باشد

بیست و دوم و بیست وسوم ، فرح و شادی باشد

بیست و چهارم و بیست و پنجم ، برعكس باشد

بیست و ششم و بیست و هفتم نیز برعكس باشد

بیست و هشتم ، درست باشد

بیست و نهم و سی ام ، راست باشد